ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 9/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 lutego 2004 r.

w sprawie rozliczania kosztów funkcjonowania Oddziału nauczania w języku angielskim (English Division)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem English Division pochodzą z opłat za studia w języku angielskim.

§ 2
Ze środków, o których mowa w § 1 pokrywane są wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem English Division, w szczególności:
1) koszty wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć w języku angielskim,
2) koszty związane z funkcjonowaniem English Division, w tym:
a) materiały biurowe,
b) opłaty telefoniczne,
c) tłumaczenia,
d) materiały informacyjno-marketingowe i publikacje książkowe,
e) podróże służbowe,
3) koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
4) koszty wynagrodzenia dla pełnomocnika rektora ds. studiów w języku angielskim,
5) wydatki związane z zakupem środków trwałych, w tym sprzęt komputerowy i audiowizualny.

§ 3
1. English Division sporządza zestawienie wydatków, o których mowa w § 2, i w terminie do końca grudnia i do końca lipca każdego roku weryfikuje zestawienie z Działem Kosztów.
2. Po weryfikacji zestawienie wydatków podpisuje pełnomocnik rektora ds. studiów w języku angielskim.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2003 r.Rektor
Akademii Medycznej

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Kwestor
English Division