Zarządzenie nr 10/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu statutu SPSK 1


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały nr 66 Senatu Akademii Medycznej z dnia 26 stycznia 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie SPSK 1 (j.t. – zarządzenie nr 62/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 października 2003 r.) wprowadzam następujące zmiany:
a) w § 19 ust. 12 po pkt 14 dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:
„15) pracownia bakteriologiczna,
16) izba przyjęć.”

§ 2
Ogłaszam jednolity tekst statutu SPSK 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statut

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika