ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 11/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 lutego 2004 r.

w sprawie zmian w statucie ASK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały nr 64 Senatu Akademii Medycznej z dnia 26 stycznia 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie ASK (zarządzenie nr 68/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 31 grudnia 2002 r.) wprowadzam następujące zmiany:
a) w § 19 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) zespół burs w obiektach przy ul. Ślężnej 88/92.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004 r.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika