Zarządzenie nr 12/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 lutego 2004 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla opiekuna praktycznej nauki zawodu na studiach licencjackich

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wysokość wynagrodzenia dla opiekuna praktycznej nauki zawodu na studiach licencjackich wynosi 50,00 zł tygodniowo.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2001 r.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Dział Obsługi Prorektorów
Kwestor
Dział Płac
Dziekanat Zdrowia Publicznego