Zarządzenie nr 13/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Technik Molekularnych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 69 Senatu Akademii Medycznej z dnia 23 lutego 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Na Wydziale Lekarskim tworzy się Zakład Technik Molekularnych.

§ 2
Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej przekształca się w Katedrę Medycyny Sądowej, w skład której wchodzą:
1) Zakład Medycyny Sądowej,
2) Zakład Technik Molekularnych.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 66/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2003 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne