Zarządzenie nr 14/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 1 marca 2004 r.

w sprawie zmiany nazwy Katedry i Zakładu Ortodoncji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu Akademii Medycznej z dnia 23 lutego 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Zmienia się nazwę Katedry i Zakładu Ortodoncji na:

KATEDRA I ZAKŁAD
ORTOPEDII SZCZĘKOWEJ I ORTODONCJI


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne