ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 15/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie zakresu nadzoru nad działalnością samodzielnych publicznych szpitali klinicznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. 1999.94.1097) zarządzam co następuje:

§ 1
1. Akademia Medyczna we Wrocławiu realizując uprawnienia organu założycielskiego dla Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu sprawuje nadzór nad wymienionymi jednostkami.
2. Zadania w zakresie nadzoru realizuje poprzez kontrolę i ocenę działalności jednostek wymienionych w pkt 1 obejmującą:
a) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
b) prawidłowość gospodarowania mieniem,
c) gospodarkę finansową.
3. Harmonogram terminów kontroli i przekazywania sprawozdań stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń dokonywany jest przez kontrolę i ocenę:
a) liczby udzielanych świadczeń medycznych w zakresie czasu oczekiwania na nie, ich dostępności oraz zgodności z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi,
b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji,
c) wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego oraz spełniania przez nie wymagań określonych odrębnymi przepisami.

2. Kontrole zagadnień wymienionych w pkt l dokonywane są przez Prorektora ds. Klinicznych i powołany w tym celu przez Rektora zespół.
3. Zespół sporządza harmonogram obejmujący kontrole okresowe i sprawdzające, który zatwierdza Rektor.
4. Kontrole okresowe podejmowane są co najmniej jeden raz w roku.
5. Kontrole sprawdzające dokonywane są w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych.
6. Rektor Akademii Medycznej może zlecić dokonanie czynności kontrolnych nieujętych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 3, w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba.

§ 3
1. Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę w szczególności:
a) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego,
b) wniosków dotyczących zakupów lub przyjęcia darowizn aparatury i sprzętu medycznego,
c) wniosków dotyczących zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji.
2. Kontrola i ocena zagadnień wymienionych w pkt l lit. a dokonywana jest przez zespół powołany w tym celu przez Rektora, na podstawie sporządzanego harmonogramu obejmującego kontrole okresowe i sprawdzające, zatwierdzanego przez Rektora.
3. Kontrole okresowe wymienione w pkt 2 podejmowane są jeden raz w kwartale.
4. Kontrole sprawdzające dokonywane są w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych.
5. Rektor Akademii Medycznej może zlecić dokonanie czynności kontrolnych nieujętych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2, w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba.
6. Zagadnienia wymienione w pkt 1 lit. b i 1 lit. c podlegają bieżącej ocenie Rektora.

§ 4
1. Nadzór nad gospodarką finansową realizowany jest przez:
1) kwartalną analizę:
a) sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
b) stanu należności, zobowiązań i bieżącej płynności finansowej, gdy zagrożona jest płynność finansowa szpitala analiza dokonywana jest w okresach miesięcznych,
2) kontrolę dokumentów źródłowych sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i dokonanie oceny legalności, gospodarności, celowości i rzetelności prowadzonej gospodarki finansowej.
2. Analizy kwartalne i miesięczne sprawozdań o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz stanu należności i zobowiązań sporządza Dział Planowania i Analiz Akademii Medycznej.
3. Czynności kontrolnych dokonuje podległa Rektorowi jednostka organizacyjna Akademii odpowiedzialna za kontrolę wewnętrzną lub uprawniona firma zewnętrzna.

§ 5
1. Kontrolujący sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli i przedstawia go wraz z wnioskami Rektorowi.
2. Po zatwierdzeniu ustaleń kontroli i proponowanych wniosków protokół podpisują: kontrolujący, kierownik jednostki kontrolowanej oraz jej główny księgowy.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej może, nie później niż w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do treści protokołu. Kontrolujący jest zobowiązany ustosunkować się do tych zastrzeżeń i uzupełnić – gdy zajdzie taka potrzeba – zapisy zawarte w protokole.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, które kontrolujący załącza do protokołu.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej otrzymuje jeden egzemplarz protokołu.

§ 6
Rektor Akademii Medycznej przedstawia kierownikowi jednostki kontrolowanej protokół kontroli zawierający zalecenia pokontrolne wraz z określeniem terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Harmonogram

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika