Zarządzenie nr 16/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie wynagradzania członków Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Pracownicy Akademii Medycznej we Wrocławiu będący członkami Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych (KAUM) otrzymują:
1. Dodatkowe wynagrodzenie za prace akredytacyjne z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 oraz § 5,
2. Zwrot wydatków za czas podróży służbowej związanej z pracami, o których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem § 5.

§ 2
Z członkami KAUM z Akademii Medycznej we Wrocławiu, Dział Płac zawiera umowę o dzieło na prace, o których mowa w § 1 ust. 1 (załącznik nr 1).

§ 3
1. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w § 1 pkt 1 wynosi 1800, 00 zł brutto.
2. Wynagrodzenie wypłaca się za miesiąc, w którym członek KAUM bierze udział w pracach Komisji, na podstawie wystawionego przez członka rachunku.

§ 4
Do umowy, o której mowa w § 2 należy dołączyć oryginał powołania do zespołu akredytacyjnego.

§ 5
Akademia Medyczna pokrywa wydatki, o których mowa w § 1 jeżeli nie są one pokrywane przez KAUM lub uczelnię akredytowaną.

§ 6
Nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Administracyjnemu.

§ 7
Traci moc zarządzenie nr 35/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 17 września 2002 r.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Umowa o dzieło

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika