Zarządzenie nr 17/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w statucie SPSK 1

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwały nr 71 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W „Statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu” nadanym przez Senat Akademii Medycznej w dniu 1 kwietnia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 19 pkt 2 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) oddział transplantacji szpiku,”
b) w § 19 pkt 2 skreśla się podpunkt 4.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika