Zarządzenie nr 18/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 kwietnia 2004 r.

w sprawie powołania Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), § 33 ust. 4 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz uchwały Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 marca 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Na Wydziale Lekarskim powołuje się Samodzielną Pracownię Biofizyki Układu Nerwowego.

§ 2
Katedrę i Zakład Biofizyki przekształca się w Katedrę Biofizyki, w skład której wchodzą:
1) Zakład Biofizyki,
2) Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne