Zarządzenie nr 19/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie przekształcenia Oddziału Nauczania w Języku Angielskim (English Division) w jednostkę międzywydziałową

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 57 Senatu z dnia 24 listopada 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Oddział Nauczania w Języku Angielskim (English Division), dotychczasową jednostkę organizacyjną Wydziału Lekarskiego, przekształca się w międzywydziałową jednostkę organizacyjną.

§ 2
Do zadań English Division należy rekrutacja studentów obcokrajowców do nauki w języku angielskim na wszystkie kierunki studiów, na których odbywa się kształcenie studentów obcojęzycznych oraz całokształt administracyjnej organizacji procesu edukacyjnego, z wyjątkiem toku studiów.

§ 3
Dokumentacja toku studiów przeddyplomowych, prowadzonych w języku angielskim, jest prowadzona przez pracowników English Division pod nadzorem Dziekana i jest przechowywana w odpowiednim dziekanacie.

§ 4
1. Na czele English Division stoi kierownik, którym jest samodzielny pracownik naukowy powoływany na to stanowisko przez Rektora Akademii Medycznej.
2. Kierownik English Division współpracuje ściśle z odpowiednimi dziekanami wydziałów, na których toczy się nauczanie w języku angielskim, szczególnie w zakresie organizacji zajęć, rozliczania pensum oraz rozliczeń finansowych z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na English Division.

§ 5
W strukturze English Division tworzy się następujące stanowiska pracy: kierownika English Division, jego zastępcy oraz dwa stanowiska pracowników administracyjnych.

§ 6
Kierownik English Division podlega Prorektorowi ds. Dydaktyki.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 24.11.2003 r.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne