Zarządzenie nr 21/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu audytu wewnętrznego w Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1998.155.1014 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. 2002.111.973) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Regulamin audytu wewnętrznego w Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin audytu wewnętrznego

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne