ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 22/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz § 33 ust. 5 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (j.t. zarządzenie nr 5/XIII R/2003 Rektora AM z dnia 5 lutego 2003 r.) zarządzam co następuje:

§ 1
Załącznik nr 1 do Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 1 do Statutu AM

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
(KATEDR, KLINIK, ZAKŁADÓW, SAMODZIELNYCH PRACOWNI)

WYDZIAŁ LEKARSKI

Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Katedra Biofizyki
   Zakład Biofizyki
   Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii
Katedra i Zakład Farmakologii
Katedra i Zakład Fizjologii
Katedra i Zakład Higieny
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Katedra Medycyny Sądowej
   Zakład Medycyny Sądowej
   Zakład Technik Molekularnych
Katedra i Zakład Mikrobiologii
Katedra Patofizjologii
   Zakład Patofizjologii
   Zakład Genetyki
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Katedra Pedagogiki
   Zakład Pedagogiki Zdrowia
   Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof
I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
I Katedra Pediatrii
   I Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
   Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej
II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego
I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa
II Katedra Ginekologii i Położnictwa
   Klinika Zaburzeń Rozwojowych Płodu
   Klinika Rozrodczości i Położnictwa
   Klinika Neonatologii
   Klinika Ginekologii
Zakład Reumatologii
Katedra i Klinika Reumatologii w Nowej Akademii Medycznej
Klinika Medycyny Ratunkowej w Nowej Akademii Medycznej


WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY


Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
   Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej
   Zakład Propedeutyki Stomatologicznej
Katedra Protetyki Stomatologicznej
   Zakład Protetyki Stomatologicznej
   Zakład Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego
   Zakład Materiałoznawstwa
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Katedra Peridontologii
   Zakład Periodontologii
   Zakład Patologii Jamy Ustnej
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Zakład Anatomii Stomatologicznej

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Katedra i Klinika Chirurgii Serca
Katedra Chirurgii Urazowej
   Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
   Klinika Chirurgii Plastycznej
   Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów
Katedra i Klinika Neurochirurgii
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej
Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Katedra i Klinika Chorób Płuc
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Katedra i Klinika Kardiologii
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej
Katedra Neurologii
   Klinika Neurologii
   Samodzielna Pracownia Neuroelektrofizjologii Klinicznej
Katedra i Klinika Psychiatrii
Katedra i Klinika Okulistyki
Katedra i Klinika Otolaryngologii
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Katedra Radiologii
   Zakład Radiologii
   Zakład Neuroradiologii
Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
Klinika Transplantacji Komórki w Nowej Akademii Medycznej

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ

Katedra i Zakład Analityki Medycznej
Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
   Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
   Ogród Roślin Leczniczych
Katedra i Zakład Bromatologii
Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej
Katedra i Zakład Chemii Leków
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
Katedra Farmacji Stosowanej
   Zakład Farmacji Aptecznej
   Zakład Technologii Postaci Leków
Katedra i Zakład Farmakognozji
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych
Katedra i Zakład Technologii Leków
Katedra i Zakład Toksykologii
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka
Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Zakład Organizacji i Zarządzania
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego
   Zakład Specjalności Zabiegowych
   Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej
   Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa
   Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego
   Zakład Chorób Układu Nerwowego
   Zakład Pediatrii Społecznej
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
Zakład Balneologii
Zakład Gerontologii
Zakład Rehabilitacji
Zakład Nauki Zawodu
Zakład Fizjoterapii
Zakład Ratownictwa Medycznego
Zakład Nauk Podstawowych
Zakład Położnictwa
Zakład Dietetyki
Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Zdrowia Publicznego”

§ 2
Zmiana załącznika nie stanowi zmiany Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne