Zarządzenie nr 23/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu SPSK 1

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłaszam jednolity tekst statutu SPSK 1, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, uwzględniający zmianę wprowadzoną zarządzeniem nr 17/XIII R/2004 r. Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2004 r.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Statut
Schemat Organizacyjny

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika