ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 24/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie prowadzenia zajęć w języku angielskim

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Prowadzenie zajęć w języku angielskim wymaga zawarcia umowy o dzieło.

§ 2
1. W przypadku niewykonania pensum dydaktycznego przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Akademii Medycznej do pensum wlicza się 2 godziny za każdą zrealizowaną godzinę zajęć w języku angielskim.
2. W przypadku wykonania pensum dydaktycznego nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymuje 100,00 zł (w tym ZUS pracodawcy) za każdą zrealizowaną godzinę zajęć w języku angielskim.

§ 3
Osoba niebędąca pracownikiem Akademii Medycznej we Wrocławiu otrzymuje 100,00 zł za każdą zrealizowaną godzinę zajęć w języku angielskim.

§ 4
Traci moc zarządzenie nr 70/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2003 r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 października 2003 r.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne