Zarządzenie nr 25/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie przeniesienia studiów „Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej” na Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 75 Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
1. Studia magisterskie podyplomowe „Zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej” – prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Paryż 13 – przenosi się z Wydziału Zdrowia Publicznego na Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego.
2. Studia, o których mowa w ust. 1 prowadzi się jako specjalność „Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej” w ramach kierunku „Zdrowie Publiczne”.

§ 2
Dziekani Wydziału Zdrowia Publicznego i Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego wyznaczą osoby odpowiedzialne za przekazanie dokumentów.

§ 3
Traci moc § 2 zarządzenia nr 31/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2002 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r..


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika