Zarządzenie nr 26/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w opłatach za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004

Na podstawie art. 49 i 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 46/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2003 r. w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłaty mogą podlegać zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn losowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika