ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 27/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany w „Regulaminie studiów”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 22 marca 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie studiów” (j.t.–zarządzenie nr 20/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2003 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 37 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„ 4. W przypadku studentów przeniesionych z innych uczelni, w których obowiązuje skala ocen inna niż w Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu, którzy podczas studiów byli oceniani w różnych skalach ocen, średnią ze studiów oblicza się przez:
a) obliczenie średniej uzyskanej przez studenta w poprzedniej uczelni (według skali tam obowiązującej) lub przez studenta Akademii Medycznej we Wrocławiu według obowiązującej w danym okresie skali,
b) obliczenie średniej uzyskanej przez studenta w Akademii Medycznej we Wrocławiu według aktualnie obowiązującej skali,
c) dodanie obu średnich i podzielenie wyniku przez dwa.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika