ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 28/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad podziału środków uzyskanych za studia płatne za II semestr roku akademickiego 2003/2004

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1
W II semestrze roku akademickiego 2003/2004 obowiązywać będą następujące zasady podziału środków za studia płatne:
Ogólna kwota uzyskanych środków za II semestr roku akademickiego 2003/2004 na poszczególnych Wydziałach na dzień 30-03-2004r. będzie rozdysponowana w sposób następujący :
1. 27% - do dyspozycji Wydziałów : Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego,
Farmaceutycznego,
56% - do dyspozycji Wydziału Zdrowia Publicznego ( w szczególności na
finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi ),
2. 30% - na pokrycie kosztów ogólnych Uczelni,
3. 8% - dla Biblioteki oraz dodatkowo ze środków Wydziału Zdrowia Publicznego
40 000 zł na zakup podręczników akademickich dla punktów
konsultacyjnych w Świdnicy i Zielonej Górze.
4. Pozostałą częścią środków dysponuje Rektor.

§ 2
Przyznane środki przeznaczone są na realizację działalności dydaktycznej.
Zakupy środków trwałych mogą być dokonywane tylko za zgodą Rektora.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.