ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 30/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej – kandydat na stanowisko dyrektora ASK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. 1998.115.749 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ASK powołuje się komisję konkursową w składzie:
1) prof. dr hab. Ryszard Andrzejak – przewodniczący
(przedstawiciel AM we Wrocławiu)

2) prof. dr hab. Jerzy Kołodziej – członek
(przedstawiciel AM we Wrocławiu)

3) dr hab. Kazimierz Gąsiorowski – –„–
(przedstawiciel AM we Wrocławiu)

4) dr hab. Jakub Kuźniar – –„–
(przedstawiciel AM we Wrocławiu)

5) mgr Małgorzata Furmanek – –„–
(przedstawiciel AM we Wrocławiu)

6) Grażyna Zaremba – –„–
(przedstawiciel AM we Wrocławiu)

7) dr n. med. Andrzej Wojnar – –„–
(przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Lekarskiej)

8) mgr Elżbieta Garwacka-Czachor – –„–
(przedstawiciel Doln. Okręg. Izby Pielęgniarek i Położnych)

9) Jan Chaładaj – –„–
(przedstawiciel Rady Społecznej ASK)

10) prof. dr hab. Franciszek Iwańczak – członek
(przedstawiciel Rektora AM we Wrocławiu)

11) dr Janusz Fastyn – –„–
(przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego)

12) dr Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska – –„–
(przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”)

13) dr Stanisława Orlik-Adamska – –„–
(przedstawiciel Międzyzakł. Zw. Zaw. Neonatologów)

14) Maria Świderska – –„–
(przedstawiciel Międzyzakł. Organiz. Zw. NSZZ „Solidarność”)

15) Jadwiga Nidzińska – –„–
(przedstawiciel Ogólnopol. Zw. Zaw. Pielęgniarek i Położnych)

16) mgr Iwona Zoubek – –„–
(przedstawiciel Ogólnopol. Zw. Zaw. Prac. Diagn. Medycz. i Fizjoterapii)

17) dr n. med. Grażyna Wróbel – –„–
(przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy)

18) dr Magdalena Szajdzińska-Kwinta – –„–
(przedstawiciel Związku Zawodowego Anestezjologów)

19) Piotr Wiśniewski – –„–
(przedstawiciel Ogólnopol. Zw. Zaw. Techników Medycznych Elektroradiologii)

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Prorektor ds. Klinicznych
Główny Specj. ds. Szpitali Klinicznych
Dział Spraw Pracowniczych
członkowie Komisji
ASK