Zarządzenie nr 32/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2004 r.

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji uczelni (koordynator ds. łączności)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 86 Senatu z dnia 24 maja 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Dotychczasowe stanowisko samodzielnego referenta – specjalisty ds. łączności przekształca się w samodzielne stanowisko koordynatora ds. łączności.

§ 2
1. Samodzielne stanowisko koordynatora ds. łączności włącza się w skład Sekretariatu Dyrektora Administracyjnego z dniem 1 czerwca 2004 r.
2. Samodzielne stanowisko, o którym mowa w ust. 1 podlega bezpośrednio dyrektorowi administracyjnemu.

§ 3
Do podstawowych zadań koordynatora ds. łączności należy:
1) nadzór i kontrola ruchu telefonicznego, systemu bilingowego oraz stanu sieci kablowej, przyłączy cyfrowych/radiowych i światłowodowych,
2) analiza przyczyn uszkodzeń i awarii oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
3) współpraca ze służbami TP S.A. oraz Telefonii DIALOG,
4) przygotowywanie prognoz rozbudowy i modernizacji istniejących sieci.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Z-ca Dyrektora Administracyjnego ds. Logistyki
Dział Spraw Pracowniczych
Dział Eksploatacji