Zarz.: 31/XIII R/2004
zm.: 57/XIII R/2004
65/XIII R/2004
61/XIII R/2005
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 31/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie regulaminu naboru i organizacji płatnego kształcenia na studiach wieczorowych w Akademii Medycznej we Wrocławiu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 26 kwietnia 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam w życie „REGULAMIN NABORU I ORGANIZACJI PŁATNEGO KSZTAŁCENIA NA STUDIACH WIECZOROWYCH W AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Tracą moc zarządzenia Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu: nr 29 z dnia 22 września 1997 r. oraz nr 49/XIII R/2003 z 22 sierpnia 2003 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.

Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika