Zarz.:33/XIII R/2004
zm.: 57/XIII R/2004
65/XIII R/2004

ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 33/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005

Na podstawie art. 49 i 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach (Dz. U. 2002, Nr 69, poz. 634) i uchwał Senatu z dnia 24 lutego 2003 r., 22 grudnia 2003 r., 26 kwietnia 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Podstawowe opłaty roczne za zajęcia dydaktyczne rozpoczynające się w roku akademickim 2004/2005 są następujące:

1. WYDZIAŁ LEKARSKI
a) studia dzienne w języku angielskim – magisterskie i równorzędne
I rok studiowania w Akademii  12 000 Euro
kolejne lata  8000 Euro za każdy rok

b) studia wieczorowe w języku polskim – magisterskie
I, II, III, IV, V rok – 18 000 zł za każdy rok
VI rok  bezpłatny

2. WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
a) studia wieczorowe – magisterskie
I, II, III, IV rok – 20 000 zł za każdy rok
V rok  bezpłatny

3. WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
– studia zaoczne
 2-letnie uzupełniające magisterskie specjalność „Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej” na kierunku Zdrowie Publiczne – dla absolwentów licencjatu
I rok  700 zł miesięcznie przez 10 miesięcy + 140 Euro rocznie
II rok  700 zł miesięcznie przez 10 miesięcy + 140 Euro rocznie
– 2-semestralne studia podyplomowe – „Orzecznictwo i Ubezpieczenia”
I, II sem. – 1800 zł za każdy semestr
– 3-semestralne studia podyplomowe – „Menedżer Ochrony Zdrowia”
I, II, III sem. 1400 zł za każdy semestr

4. WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ
a) studia wieczorowe
– magisterskie farmaceutyczne
I, II, III, IV rok  15 000 zł za każdy rok
V rok  bezpłatny

5. WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
a) studia wieczorowe
 licencjat z fizjoterapii
I, II, III rok  5500 zł za każdy rok

b) studia zaoczne
 magisterskie pielęgniarskie
I, II, III, IV rok  3200 zł za każdy rok
V rok  2600 zł

 2-letnie magisterskie na kierunku pielęgniarstwo dla absolwentów licencjatu
I, II rok  3500 zł za każdy rok
 2-letnie licencjackie na kierunku pielęgniarstwo dla dyplomowanych pielęgniarek
I, II rok  3200 zł za każdy rok
 2-letnie licencjackie na kierunku położnictwo dla dyplomowanych położnych I, II rok  3200 zł za każdy rok
 3-letnie licencjackie na kierunku fizjoterapia dla techników fizjoterapii
I, II, III rok  5500 zł za każdy rok

6. Studia w języku polskim dla obcokrajowców i Polonii:
 studia magisterskie
Obcokrajowcy  7000 Euro
Polonia  4900 Euro
studia licencjackie
Obcokrajowcy  2500 Euro
Polonia  1750 Euro


§ 2
Inne opłaty:
1. wpisowe wnoszone przez:
a) obcokrajowców i Polonię na studia w języku polskim  200 Euro
b) na studia w języku angielskim – 500 Euro
2. za powtarzanie roku na studiach dziennych w języku polskim (wraz z reaktywacją z powtarzaniem):
a) Wydział Lekarski  2200 zł
b) Wydział Lekarsko-Stomatologiczny  2200 zł
c) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej  2200 zł
d) Wydział Zdrowia Publicznego  730 zł
3. za powtarzanie roku na studiach dziennych w języku angielskim – zgodnie z § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem § 3.
4. za powtarzanie roku przez obcokrajowców i Polonię – zgodnie z § 1 ust. 6 z zastrzeżeniem § 3.

§ 3
1. W przypadku powtarzania roku student studiów płatnych ma prawo do obniżenia podstawowej opłaty za studia za rok, który powtarza, z wyjątkiem opłat, o których mowa w § 2 ust. 2.
2. Obniżenie, o którym mowa w ust. 1 jest proporcjonalne do liczby zajęć, w których student nie będzie uczestniczyć z powodu zaliczenia przedmiotu w roku poprzednim na ocenę co najmniej dobrą.
3. Opłata po obniżeniu nie może być jednak mniejsza niż 50% opłaty podstawowej.
4. Przepisy § 3 stosuje się do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2003/2004.

§ 4
Opłaty za studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2004/2005 określają wcześniejsze zarządzenia w tej sprawie.

§ 5
Opłaty za studia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a, w § 1 ust. 6 oraz w § 2 ust. 1 i 3 są dokonywane jednorazowo przed rozpoczęciem studiów, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia kształcenia.

§ 6
1. Opłaty za I rok studiów wieczorowych są dokonywane w dwóch ratach semestralnych:
a) studenci z listy podstawowej I rata  do 31 sierpnia II rata  do 1 marca następnego roku
b) studenci z listy rezerwowej I rata  do 20 września II rata  do 1 marca następnego roku
2. Opłata za studia wieczorowe (pozostałe lata) i zaoczne oraz opłaty wymienione w § 2 ust. 2 są dokonywane w dwóch ratach semestralnych: I rata przed dokonaniem wpisu  do 30 września II rata po zaliczeniu semestru  do 1 marca następnego roku

§ 7 1,2
W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wnoszenia opłat i rozłożyć nie więcej niż na cztery raty, z wyjątkiem opłat wymienionych w § 2 ust. 1.

§ 8
1. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Opłaty mogą podlegać zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych przyczyn losowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

§ 9
1. Od opłat wnoszonych po upływie terminów określonych w tym zarządzeniu pobiera się ustawowe odsetki, z wyjątkiem opłat za I ratę, o której mowa w § 6 ust.1 lit. a.
2. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące, następuje skreślenie z listy uczestników kształcenia.

§ 10
Opłaty wnosi się wyłącznie na konto Akademii Medycznej.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika

1 Zmieniony zarządzeniem nr 57/XIII R/2004 Rektora AM z dnia 20 października 2004 r.
2 Zmieniony zarządzeniem nr 65/XIII R/2004 Rektora AM z dnia 15 listopada 2004 r.