Zarządzenie nr 34/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie utworzenia Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz przekształcenia Inspektoratu Obrony Cywilnej w Inspektorat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 85 Senatu z dnia 24 maja 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Tworzy się Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych w skład, którego wchodzą:
1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
2. Kancelaria Tajna.

§ 2
Przekształca się Inspektorat Obrony Cywilnej w Inspektorat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych w skład, którego wchodzą:
1. Samodzielny Referent ds. Obrony Cywilnej,
2. Samodzielny Referent ds. Obronnych,
3. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3
1. Do podstawowych zadań Samodzielnego Referenta ds. Obrony Cywilnej należy:
1) Opracowanie Planu Obrony Cywilnej Akademii Medycznej,
2) Ustalanie struktur organizacyjnych formacji Obrony Cywilnej,
3) Opracowywanie planów szkolenia z zakresu problematyki obrony cywilnej oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie,
4) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania,
5) Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją budowli obronnych oraz nad właściwym przechowywaniem sprzętu i materiałów OC,
6) Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na potrzeby OC,
7) Opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności OC,
8) Prowadzenie dokumentacji związanej z problematyką Obrony Cywilnej w Uczelni.
2. Samodzielny Referent ds. Obrony Cywilnej podlega bezpośrednio Rektorowi.

§ 4
1. Do podstawowych zadań Samodzielnego Referenta ds. Obronnych należy:
1) Opracowanie Planu Obrony Akademii Medycznej,
2) Udział w opracowaniu struktury organizacyjnej na wypadek wojny,
3) Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na potrzeby obronności,
4) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu poszczególnych stanów gotowości obronnej państwa,
5) Opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności obronnej.
2. Samodzielny Referent ds. Obronnych podlega bezpośrednio Rektorowi.

§ 5
1. Do podstawowych zadań Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
2) Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
3) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) Opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji.
2. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Rektorowi.
3. W strukturze Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych tworzy się następujące stanowiska pracy:
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
oraz
starszy referent – Kierownik Kancelarii Tajnej.
4. Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
Do podstawowych zadań Pełnomocnika należy:
1) Nadzorowanie pracy Kancelarii Tajnej,
2) Określenie stanowisk i rodzajów prac, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
3) Prowadzenie postępowania sprawdzającego wobec pracowników, którzy mogą mieć dostęp do informacji niejawnych,
4) Szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5) Bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie informacji niejawnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Akademii,
6) Realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych we współpracy z Administratorem Sieci Teleinformatycznej,
7) Podejmowanie działań zmierzających do wyjaśniania okoliczności naruszania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
5. Do podstawowych zadań Kancelarii Tajnej należy:
1) Ewidencjonowanie wszystkich dokumentów niejawnych opatrzonych klauzulą „Poufne” i „Zastrzeżone”,
2) Właściwe przechowywanie, udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych,
3) Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Akademii Medycznej,
4) Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania oraz przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji niejawnej,
5) Właściwe oznaczanie i wysyłanie korespondencji niejawnej.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2004 r.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne