ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 35/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu”


Na podstawie art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), § 70 ust. 1 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie organizacyjnym Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) § 23 otrzymuje brzmienie:
㤠23 Inspektorat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
W skład Inspektoratu Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą:
a) Samodzielny Referent ds. Obrony Cywilnej,
b) Samodzielny Referent ds. Obronnych,
c) Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
A. Samodzielny Referent ds. Obrony Cywilnej
1. Samodzielny Referent ds. Obrony Cywilnej podlega bezpośrednio Rektorowi.
2. Do podstawowych zadań Samodzielnego Referenta ds. Obrony Cywilnej należy:
1) Opracowanie Planu Obrony Cywilnej Akademii Medycznej,
2) Ustalanie struktur organizacyjnych formacji Obrony Cywilnej,
3) Opracowywanie planów szkolenia z zakresu problematyki obrony cywilnej oraz organizowanie szkoleń w tym zakresie,
4) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu powszechnego ostrzegania,
5) Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją budowli obronnych oraz nad właściwym przechowywaniem sprzętu i materiałów OC,
6) Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na potrzeby OC,
7) Opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności OC,
8) Prowadzenie dokumentacji związanej z problematyką Obrony Cywilnej w Uczelni.
B. Samodzielny Referent ds. Obronnych
1. Samodzielny Referent ds. Obronnych podlega bezpośrednio Rektorowi.
2. Do podstawowych zadań Samodzielnego Referenta ds. Obronnych należy:
1) Opracowanie Planu Obrony Akademii Medycznej,
2) Udział w opracowaniu struktury organizacyjnej na wypadek wojny,
3) Planowanie i zapotrzebowanie środków finansowych na potrzeby obronności,
4) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu poszczególnych stanów gotowości obronnej państwa,
5) Opracowywanie sprawozdań i analiz z działalności obronnej.
C. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
1. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpośrednio Rektorowi.
2. Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Do podstawowych zadań Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
2) Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
3) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
4) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji.”,
b) w § 39 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W skład Sekretariatu Dyrektora Administracyjnego wchodzi samodzielne stanowisko koordynatora ds. łączności.”
c) w § 39 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do podstawowych zadań koordynatora ds. łączności należy:
a) nadzór i kontrola ruchu telefonicznego, systemu bilingowego oraz stanu sieci kablowej, przyłączy cyfrowych/radiowych i światłowodowych,
b) analiza przyczyn uszkodzeń i awarii oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usunięcia,
c) współpraca ze służbami TP S.A. oraz Telefonii DIALOG,
d) przygotowywanie prognoz rozbudowy i modernizacji istniejących sieci.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
jednostki organizacyjne administracji