Zarządzenie nr 36/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie objęcia uchwałą rady wydziału nazw jednostek organizacyjnych w języku angielskim


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 87 Senatu z dnia 24 maja 2004 r., zarządzam co następuje:

§ 1
Uchwały rady wydziału w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej oraz zmiany nazwy lub struktury jednostek już istniejących – obok nazw w języku polskim – powinny obejmować także nazwy w języku angielskim.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.



Otrzymują:
Sekretariat Rektora
dziekanaty