ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 37/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania zespołu kontrolującego oraz wydawania upoważnienia w zakresie nadzoru nad działalnością samodzielnych publicznych szpitali klinicznych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. 1999.94.1097) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się zespół kontrolujący w składzie:
1. prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
2. prof. dr hab. Jerzy Zalewski
3. prof. dr hab. Janusz Dawiskiba
4. prof. dr hab. Stanisław Pielka
5. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
6. dr Janusz Dembowski
7. dr Maciej Przestalski
8. dr Zbigniew Machaj
9. dr Aleksander Pietkiewicz
10. dr Anna Bartnik
11. mgr inż. Anna Piotrowska
12. mgr Beata Bejda
13. mgr Elżbieta Oleksak
14. mgr Ewa Wyspiańska

§ 2
Zespół, o którym mowa przeprowadza kontrolę i ocenę zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest JM Rektor AM we Wrocławiu w zakresie:
1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,
2) prawidłowości gospodarowania mieniem,
3) gospodarki finansowej.

§ 3
1. Z członków zespołu będą powoływane osoby do przeprowadzenia konkretnego postępowania kontrolnego.
2. Upoważnienie do przeprowadzenia postępowania kontrolnego, o którym mowa w ust. 1 będzie zawierać w szczególności:
a) numer i datę wydania upoważnienia,
b) imię i nazwisko kontrolera,
c) nazwę jednostki kontrolowanej,
d) zakres i termin kontroli.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 należy wydać osobno dla każdego kontrolującego.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Rewidentki
Członkowie Zespołu
ASK
SPSK 1