Zarządzenie nr 38/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany „Regulaminu powoływania na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 79 ust. 3 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 5/XIII R/2003 z dnia 5 lutego 2003 r. ze zmianą: zarządzenie nr 14/XIII R/2003) oraz uchwały Senatu z dnia 28 kwietnia 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie powoływania na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 28 Rektora AM z dnia 4 grudnia 1995 r. ze zm.) wprowadzam następujące zmiany:
a) w § 3 skreśla się ustęp 2a,
b) w § 4 ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„ 1. O stanowisko wykładowcy może ubiegać się osoba posiadająca łącznie:
1) co najmniej tytuł zawodowy lekarza lub magistra,
2) staż pracy w zakresie specjalności bezpośrednio związanej z przedmiotem powierzonych zajęć dydaktycznych.
2. W jednostkach klinicznych i innych sprawujących opiekę nad chorymi niezbędne jest ponadto posiadanie specjalizacji II stopnia.”
c) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
„ 7a. 1. Dane o wartości punktowej dorobku naukowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b, w § 7 ust. 1 lit. b i w § 8 ust. 1 oraz wykaz i kserokopie publikacji, o których mowa w § 7 ust. 4 lit. b i w § 8 ust. 3 lit. b sporządza Biblioteka Główna Akademii Medycznej uprzednio przedstawiając zainteresowanemu do sprawdzenia.
2. Dla sporządzenia danych i wykazów, o których mowa w ust. 1 stosuje się druk „Wykaz prac opublikowanych w całości” – załącznik do niniejszego „Regulaminu”.”
d) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. O stanowisko profesora zwyczajnego mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł naukowy i osiągnęły dorobek naukowy co najmniej 100 punktów KBN od czasu nadania tytułu profesora, pożądanym kryterium dodatkowym jest opieka nad przewodem habilitacyjnym współpracownika katedry.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Postanowień, o których mowa w § 1 lit. d nie stosuje się do postępowań konkursowych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika