Zarządzenie nr 39/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie utworzenia Zakładu Biomedycznych Analiz Środowiskowych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 21 czerwca 2004 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Na Oddziale Analityki Medycznej tworzy się:
ZAKŁAD BIOMEDYCZNYCH ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne