Zarządzenie nr 40/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie utworzenia Katedry Medycyny Ratunkowej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 21 czerwca 2004 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Na Na Wydziale Lekarskim tworzy się
KATEDRĘ MEDYCYNY RATUNKOWEJ

§ 2
Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof, wchodzący dotychczas w skład Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, przenosi się do Katedry Medycyny Ratunkowej.

§ 3
Struktura organizacyjna jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 1 obejmuje:
Katedrę Medycyny Ratunkowej, w skład której wchodzi Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne