ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 41/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 6 lipca 2004 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 11/XIII R/2002 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2002 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odpłatność za usługi i świadczenia socjalne pobierana będzie:
a) ratalnie, nie więcej niż w czterech ratach, z wynagrodzenia, jeżeli po potrąceniu wszystkich zobowiązań pracownika, pozostałe wynagrodzenie nie będzie niższe niż minimalne określone w odrębnych przepisach,
b) gotówką w kasie Akademii przed wydaniem usług i świadczeń socjalnych.
b) w § 9 ust. 2 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) wypłaty dodatku na wypoczynek świąteczno-zimowy pracownika.”,
c) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osobom uprawnionym przysługuje w danym roku tylko jedna dopłata wymieniona w ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 3a.”,
d) w § 9 po ust. 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu:
„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do:
a) dzieci w wieku do 18 lat, dla których można uzyskać dopłatę do obozów zimowych niezależnie od dopłaty do kolonii lub wczasów w okresie letnim,
b) pracowników, dla których przewidziano wypłatę dodatku na organizowany we własnym zakresie wypoczynek świąteczno-zimowy.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne