Zarządzenie nr 42/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 6 lipca 2004 r.

w sprawie powołania „Zespołu Ekspertyz Statystycznych”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Powołuje się Zespół Ekspertyz Statystycznych w składzie:
1. prof. dr hab. Jerzy Liebhart – przewodniczący
2. dr Andrzej Dąbrowski – członek
3. dr Leszek Noga – członek

§ 2
1. Celem Zespołu jest:
1) doradztwo w wyborze właściwych technik statystycznych,
2) pomoc przy opracowaniu danych eksperymentalnych,
3) przygotowanie i ocena publikacji.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1 Zespół realizuje w szczególności przez:
1) konsultacje w zakresie wyboru metod analizy statystycznej i interpretacji uzyskanych wyników,
2) planowanie przebiegu doświadczenia i liczby niezbędnych obserwacji oraz wybór zmiennych pomiarowych, sposobu pomiaru i zapisu w bazie danych,
3) pomoc przy przygotowaniu projektu grantu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Prorektor ds. Nauki
Prorektor ds. Dydaktyki
Dziekanaty