Zarządzenie nr 43/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego „Regulaminu powoływania na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Ogłaszam tekst jednolity „Regulaminu powoływania na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 28 Rektora AM z dnia 4 grudnia 1995 r.) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniami Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu: nr 4 z dnia 8 marca 1999 r., nr 32/XIII R/2000 z dnia 25 maja 2000 r., nr 47/XIII R/2002 z dnia 28 października 2002 r., nr 30/XIII R/2003 z dnia 23 maja 2003 r. i nr 38/R XIII/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 8 ust. 1 załącznika do niniejszego zarządzenia, który ma zastosowanie do postępowań konkursowych rozpoczętych po 30 czerwca 2004 r.

Regulamin

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Kierownicy katedr, klinik, zakładów
Dziekanaty
Dział Spraw Pracowniczych
Zespół Rewidentów
Audytor Wewnętrzny