Zarządzenie nr 44/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie limitu przyjęć na studia wieczorowe

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 59 Senatu z dnia 22 grudnia 2003 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Limit przyjęć na I rok danego kierunku studiów wieczorowych podwyższa się o liczbę studentów tego kierunku studiów, którzy brali w bieżącym roku udział w egzaminie wstępnym na ten kierunek i zostali zakwalifikowani na studia stacjonarne.

§ 2
Podwyższony limit, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na Wydziałach:
1) Lekarskim,
2) Lekarsko-Stomatologicznym,
3) Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej,
4) Zdrowia Publicznego.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 38/XIII R/2000 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 18 lipca 2000 r.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2001 r.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Zespół Obsługi Prorektorów
Dziekanaty
Dział Spraw Studenckich