ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 45/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie powołania Zespołów do opracowania koncepcji rozwoju Uczelni po roku 2004

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przygotowania materiałów dla Senatu w sprawie rozwoju Uczelni po 2004 roku powołuję następujące zespoły:

1) Zespół ds. Badań Naukowych w składzie:
a) prof. dr hab. Marian Klinger – przewodniczący
b) dr hab. Tadeusz Dobosz – członek
c) prof. dr hab. Irena Frydecka – członek
d) prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka – członek
e) dr hab. Marek Jutel, prof. nadzw. – członek
f) dr med. Maciej Kawala – członek
g) prof. dr hab. Maria Sąsiadek – członek
h) prof. dr hab. Jacek Szepietowski – członek
i) prof. dr hab. Maciej Zabel – członek

2) Zespół ds. Dydaktyki w składzie:
a) prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak – przewodniczący
b) dr hab. Jerzy Błaszczuk – członek
c) prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – członek
d) prof. dr hab. Danuta Kwiatkowska – członek
e) dr Alicja Noculak-Palczewska – członek
f) dr med. Igor Chęciński – członek
g) prof. dr hab. Bernard Panaszek – członek
h) przedstawiciel Samorządu Studenckiego – członek

3) Zespół ds. Restrukturyzacji Bazy Klinicznej w składzie:
a) prof. dr hab. Ryszard Andrzejak – przewodniczący
b) dr hab. Wiktor Bednarz, prof. nadzw. – członek
c) dr med. Grzegorz Chmiel – członek
d) dr med. Henryk Kaczkowski – członek
e) dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska – członek
f) dr Jolanta Mielnik – członek
g) prof. dr hab. Andrzej Milewicz – członek
h) mgr Andrzej Zdeb – członek
i) dr Maciej Żmudzki – członek

4) Zespół ds. Rozwoju Pediatrii w składzie:
a) prof. dr hab. Jan Pellar – przewodniczący
b) dr hab. Sławomir Bagłaj – członek
c) dr Jan Aleksander Beszłej – członek
d) dr med. Sławomir Budrewicz – członek
e) dr hab. Barbara Iwańczak – członek
f) dr hab. Bernarda Kazanowska – członek
g) dr hab. Anna Noczyńska – członek
h) dr med. Leszek Szenborn – członek
i) prof. dr hab. Danuta Zwolińska – członek

5) Zespół ds. Wykorzystania „Starej Bazy Klinicznej” w składzie:
a) prof. dr hab. Franciszek Iwańczak – przewodniczący
b) dr hab. Andrzej Dorobisz, prof. nadzw. – członek
c) dr hab. Grażyna Durek – członek
d) dr hab. Marian Gabryś, prof. nadzw. – członek
e) dr hab. Marian Gryboś, prof. nadzw. – członek
f) mgr Artur Owczarek – członek
g) mgr Artur Parafiński – członek
h) prof. dr hab. Janusz Pluta – członek
i) dr hab. Jerzy Rudnicki, prof. nadzw. – członek

6) Zespół ds. Restrukturyzacji Zatrudnienia w składzie:
a) prof. dr hab. Piotr Szyber – przewodniczący
b) dr med. Krystian Blok – członek
c) dr Bogusław Fuglewicz – członek
d) dr hab. Kazimierz Gąsiorowski – członek
e) prof. dr hab. Alicja Kędzia – członek
f) dr Barbara Nowak – członek
g) dr Włodzimierz Więckiewicz – członek
h) dr Halina Wojnowska-Dawiskiba – członek
i) Grażyna Zaremba – członek
j) mgr Andrzej Zdeb – członek
k) dr Maciej Żmudzki – członek

§ 2
1. Zmiany lub uzupełnienia w składzie Zespołu dokonuje rektor na wniosek przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może zaprosić na posiedzenie Zespołu osoby spoza składu tego Zespołu.

§ 3
1. W pracach projektowych zespołów należy uwzględnić:
a) potrzebę utworzenia nowych jednostek organizacyjnych oraz możliwość likwidacji lub restrukturyzacji jednostek istniejących,
b) zmiany kadrowe,
c) zyski oraz koszty wynikające z proponowanych zmian, a także źródła pozyskiwania środków na ich przeprowadzenie.
2. Zakres i harmonogram prac Zespołu przewodniczący Zespołu przedstawia rektorowi do 15 września 2004 r.
3. Propozycje oraz wnioski końcowe z prac Zespołu, po przeprowadzeniu konsultacji w ramach komisji senackich i/lub rektorskich, przewodniczący Zespołu przedstawia rektorowi do 15 stycznia 2005 r.

§ 4
1. Decyzję o ewentualnych konsultacjach innych niż wymienione w § 3 ust. 3 podejmuje rektor.
2. Wyniki prac zespołów, po konsultacjach, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 1, rektor kieruje do konsultacji z senatem AM.
3. Pierwsza konsultacja z senatem AM powinna odbyć się w lutym 2005 r.
4. Konsultacje propozycji rozwoju Uczelni ze społecznością akademicką odbędą się na ogólnouczelnianej corocznej naradzie w terminie marzec-kwiecień 2005 r.

§ 5
Senat, stosownie do zakresu i szczegółowości materiałów przygotowanych przez zespoły, na posiedzeniu w kwietniu lub maju 2005 r.:
a) przyjmie stanowisko w sprawie dalszego rozwoju Uczelni po roku 2004
lub
b) podejmie szczegółową uchwałę w sprawie rozwoju Uczelni w latach 2005-2010.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Członkowie zespołów