ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 46/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie „Regulaminu przyznawania nagród w Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 22 marca 2004 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Regulamin przyznawania nagród w Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Tracą moc następujące zarządzenia Rektora: nr 21 z dnia 27 października 1995 r., nr 6 z dnia 26 stycznia 2000 r., nr 32/XIII R/2001 z dnia 13 lipca 2001 r., nr 24/XIII R/2002 z dnia 30 kwietnia 2002 r., nr 58/XIII R/2002 z dnia 29 listopada 2002 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne