ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 47/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym AM we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz § 70 ust. 1 statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie organizacyjnym AM we Wrocławiu” (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 1 września 2003 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 22 ust. 2 pkt A po lit. t) dodaje się lit. u i w w brzmieniu:
„u) nadzór nad gospodarką preparatami i substancjami niebezpiecznymi oraz nad utylizacją odpadów,
w) opiniowanie wniosków o przyznanie dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych oraz faktur za zakup okularów korygujących wzrok.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne