Zarządzenie nr 48/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora ASK

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz art. 44a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Odwołuje się postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Akademickiego Szpitala Klinicznego.

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 30/XIII R/2004 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika