Zarządzenie nr 50/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 sierpnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Sekcji Kształcenia Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzam w życie „Regulamin Sekcji Kształcenia Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Sekretariat Prorektora ds. Nauki
Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki
Dziekanat WLKP