Zarządzenie nr 51/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji w sprawie zasad postępowania w przypadku ataku terrorystycznego”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się w życie „Instrukcję w sprawie zasad postępowania w przypadku ataku terrorystycznego” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania podległych im pracowników z treścią „Instrukcji”, o której mowa w § 1.
2. Po zapoznaniu, o którym mowa w ust. 1 potwierdzonym podpisem pracownika, oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia należy przekazać do Pełnomocnika ds. Obronnych (Inspektorat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Instrukcja i załączniki


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
kierownicy jednostek organizacyjnych