ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 52/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie zmian w szczegółowym regulaminie wyborów na lata 2002-2005

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Akademii Medycznej we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 5/XIII R/2003 Rektora AM z dnia 5 lutego 2003 r. ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
W „Szczegółowym regulaminie wyborów jednoosobowych i kolegialnych organów Akademii Medycznej we Wrocławiu na lata 2002-2005” (zarządzenie nr 42/XIII R/2001 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2001 r.) wprowadza się następującą zmianę:
a) w § 20 ust. 2 dodaje się pkt g w brzmieniu:
„g) 1 uczestnik studiów doktoranckich.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
Jednostki organizacyjne WL-S