ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 53/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie systemu informatycznego do obsługi studiów – eORDO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
1. Wprowadza się nowy system informatyczny do obsługi studiów (eORDO) z centralną bazą studentów.
2. Każdemu studentowi Akademii Medycznej we Wrocławiu nadaje się indywidualny numer albumu (numer unikalny).

§ 2
W systemie eORDO stosuje się wyłącznie cyfry arabskie.

§ 3
1. Poszczególne wydziały otrzymują następujące oznaczenie:
1) Wydział Lekarski – 10 do 19,
2) Wydział Lekarsko-Stomatologiczny – 20 do 29,
3) Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego – 30 do 39,
4) Wydział Farmaceutyczny – 40 do 44,
Oddział Analityki Medycznej – 45 do 49,
5) Wydział Zdrowia Publicznego – 50 do 59.
2. W ramach oznaczenia, o którym mowa w ust. 1 rada wydziału może oznaczać poszczególne rodzaje lub kierunki studiów, w zależności od potrzeb wydziału.
3. W systemie eORDO numer albumu studenta składa się z:
1) numeru studenta – wynikającego z kolejności wpisu,
2) numeru wydziału z uwzględnieniem oznaczeń, o których mowa w ust. 2, np.:
a) 126710 – Wydział Lekarski – studia dzienne w języku polskim,
b) 126812 – Wydział Lekarski – studia dzienne w języku angielskim.

§ 4
1. W celu opracowania jednolitych zasad nadawania numeru albumu, uwzględniających możliwości nowego systemu informatycznego eORDO, zostanie powołana specjalna komisja.
2. Do czasu opracowania zasad, o których mowa w ust. 1 należy stosować zasady dotychczasowe.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Prorektor ds. Dydaktyki
Kierownicy Dziekanatów
Sekretariat Rektora
Sekretariat Dyrektora Administracyjnego
Dział Spraw Studenckich