Zarządzenie nr 54/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 1 października 2004 r.

w sprawie zmiany nazwy Katedry Propedeutyki Pediatrii i Kliniki Immunologii Wieku Rozwojowego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 27 września 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Zmienia się nazwę Katedry Propedeutyki Pediatrii i Kliniki Immunologii Wieku Rozwojowego na:

KATEDRA PROPEDEUTYKI PEDIATRII
I KLINIKA IMMUNOLOGII I REUMATOLOGII
WIEKU ROZWOJOWEGO

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne