ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 55/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie pensum dydaktycznego w roku akademickim 2004/2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwał Senatu z dnia 24 maja 2004 r. i 27 września 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
1. Wysokość rocznego pensum dydaktycznego wynosi:
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni – 210 h
2) pracownicy dydaktyczni – 360 h
3) lektorzy i instruktorzy – 540 h
4) doktoranci od II roku studiów doktoranckich – 80 h
2. Obniżony wymiar pensum stosuje się do:
1) pracowników naukowo-dydaktycznych pełniących funkcje:
a) rektora, prorektorów, dziekanów – 120 h
b) prodziekanów – 150 h
2) pracowników dydaktycznych pełniących funkcje prodziekanów – 300 h

§ 2
Inne zajęcia wliczane do pensum dydaktycznego:
1) egzaminy studentów, z wyłączeniem studiów
zaocznych – 0,5 h
za jednego
studenta
2) obowiązkowe kursy specjalizacyjne – 2 h
dydaktyczne
za 1 h wykładu
3) szkolenie lekarzy rodzinnych
(grupy 5-6 osób) – 4 h
za dzień ćwiczeniowy
4) wykład dla lekarzy rodzinnych – 1 h
dydaktyczna
za 1 h wykładu
5) prowadzenie słuchaczy studiów doktoranckich – 30 h
za jednego
doktoranta
6) prowadzenie zajęć w języku angielskim – 2 h
dydaktyczne
za 1 h zajęć
7) prowadzenie zajęć związanych z napisaniem przez studenta pracy magisterskiej:
a) na Wydziale Farmaceutycznym
(w grupach jednoosobowych) – 45 h
za pracę magisterską
b) na Wydziale Zdrowia Publicznego
(w grupach do czterech osób –
w zależności od liczby osób w grupie) – 8 h
za jedną pracę magisterską
– 15 h
za dwie prace
– 24 h
za trzy prace
– 30 h
za cztery prace
8) prowadzenie zajęć (w tym: wykłady, ćwiczenia, seminaria, fakultety, egzaminy) w ośrodkach zamiejscowych:
a) w Świdnicy – 1,5 h dydaktycznej za 1 h zajęć
b) w Zielonej Górze – 2 h dydaktyczne za 1 h zajęć

§ 3
1. Osoby, do których stosuje się obniżony wymiar pensum mogą wykonywać dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych po wcześniejszym wykonaniu pensum w podstawowej wysokości określonej w § 1 ust. 1.
2. Odpłatność za prowadzenie zajęć w języku angielskim po wykonaniu pensum określa odrębne zarządzenie.

§ 4
Liczebność grup studenckich wynosi:
1) wykłady – łącznie dla wszystkich studentów danego roku i kierunków studiów,
2) seminaria i fakultety – 20-30 osób,
3) ćwiczenia przy łóżkach chorych – 6 osób,
4) ćwiczenia przy łóżkach chorych w klinikach, w których występuje niedobór godzin dydaktycznych przy zastosowaniu grup 6-osobowych:
a) kliniki pediatryczne, internistyczne i anestezjologiczne – 5 osób,
b) kliniki chirurgiczne – 4 osoby,
5) ćwiczenia w przychodniach i poradniach przyklinicznych – 6 osób,
6) ćwiczenia kształcące umiejętności zawodowe w warunkach symulowanych – 6 osób,
7) ćwiczenia analityczne i chemiczne – 12 osób,
8) ćwiczenia chemiczno-analityczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego w Katedrze i Zakładzie Biochemii Lekarskiej, Katedrze i Zakładzie Chemii i Immunochemii oraz Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii – 10 osób,
9) ćwiczenia w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej – 15 osób,
10) ćwiczenia w Katedrze i Zakładzie Higieny – 20 osób,
11) ćwiczenia praktyczne przy komputerach – 10 osób,
12) ćwiczenia studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:
a) przy fotelu dentystycznym studenci III-IV roku – 6 osób,
b) przy fotelu dentystycznym studenci V roku – 5 osób,
c) fantomowe – 10 osób,
13) ćwiczenia analityczne i chemiczne (Wydział Farmaceutyczny) – 10 osób,
14) zajęcia z przedmiotów: anatomia, fizjologia z anatomią, fizjologia i fizjologia kliniczna, patofizjologia z patomorfologią (Wydział Farmaceutyczny) – 15 osób,
15) lektoraty języków obcych – 20 osób,
16) zajęcia z wychowania fizycznego – 25 osób.

§ 5
1. Terminarz rozliczania pensum obejmuje:
1) przekazanie przez dziekanaty do jednostek organizacyjnych list studentów wpisanych na dany rok akademicki w terminie do 31 października 2004 r.,
2) przekazanie przez osobę odpowiedzialną za obliczanie obciążenia dydaktycznego do odpowiedniego dziekanatu roczne obciążenie dydaktyczne oraz przydział czynności (plan) dla poszczególnych nauczycieli akademickich na:
a) semestr zimowy w terminie do 10 listopada 2004 r.,
b) semestr letni w terminie do 28 lutego 2005 r.
2. W przypadku braku, w stosunku do semestru zimowego, zmian w obciążeniu dydaktycznym na semestr letni osoba, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 przekazuje bezpośrednio do sekretariatu prorektora ds. dydaktyki tylko przydział czynności na ten semestr w terminie do 28 lutego 2005 r.
3. Dziekanat zobowiązany jest do systematycznego przekazywania – w miarę wpływu z jednostek organizacyjnych sprawdzonych i poprawionych dokumentów, o których mowa w ust. 2 do sekretariatu prorektora ds. dydaktyki za:
a) semestr zimowy – w terminie do 30 listopada 2004 r.,
b) semestr letni – w terminie do 15 marca 2005 r.

§ 6
1. Wypłata wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło (godziny zlecone) następuje po dostarczeniu przez wykonawcę rachunku:
a) 15 dnia miesiąca – jeżeli rachunek dostarczono do 5 dnia tego miesiąca,
b) 15 dnia następnego miesiąca – jeżeli rachunek dostarczono po 5 dniu danego miesiąca.
2. Rozliczenie godzin ponadwymiarowych adiunkt dydaktyczny przekazuje do sekretariatu prorektora ds. dydaktyki za:
a) semestr zimowy – w terminie do 28 lutego 2005 r.,
b) semestr letni – w terminie do 30 czerwca 2005 r.
3. Wypłata na podstawie rozliczeń, o których mowa w ust. 2 następuje za:
a) semestr zimowy – 5 maja 2005 r.,
b) semestr letni – 5 października 2005 r.
4. W przypadku zaburzeń w realizacji programu studiów wypłata za godziny zlecone i ponadwymiarowe zostaje wstrzymana do czasu wyjaśnienia wszystkich nieprawidłowości i zatwierdzenia wypłaty przez prorektora ds. dydaktyki.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika