ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 57/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 20 października 2004 r.

w sprawie zmiany opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2004/2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W „Regulaminie naboru i organizacji płatnego kształcenia na studiach wieczorowych w AM we Wrocławiu”(załącznik do zarządzenia nr 31/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 27 maja 2004 r.) wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 9 ust. 1 „Regulaminu” w zdaniu drugim słowa „prorektor ds. dydaktyki” zastępuje się słowami „rektor”,

b) w § 9 ust. 2 „Regulaminu” słowa „prorektor ds. dydaktyki” zastępuje się słowami „rektor”,

c) we WNIOSKU (załącznik nr 2 do „Regulaminu”) w części Decyzja słowa „(podpis i pieczęć Prorektora ds. Dydaktyki)” zastępuje się słowami „(podpis i pieczęć Rektora)”

§ 2
W zarządzeniu nr 33/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Rektor może przedłużyć termin wnoszenia opłat i rozłożyć na więcej niż dwie raty, z wyjątkiem opłat wymienionych w § 2 ust. 1”.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
według rozdzielnika