ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 58/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 21 października 2004 r.

w sprawie zmiany w „Regulaminie studiów” (zasady studiowania na dwu kierunkach)

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 77 Senatu z dnia 26 kwietnia 2004 r. i uchwały nr 97 z dnia 27 września 2004 r. zarządza się co następuje:

§ 1
W „Regulaminie studiów” (zarządzenie nr 20/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2003 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 13 po ust. 9 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:
„10. Studenci studiów magisterskich i licencjackich prowadzonych przez Akademię mogą studiować na drugim kierunku w Uczelni na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.”,
b) załącznik nr 2 do Regulaminu studiów otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 2 do Regulaminu studiów
ZASADY STUDIOWANIA NA DWU KIERUNKACH STUDIÓW PROWADZONYCH W AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
1. Studenci studiów dziennych Wydziałów Lekarskiego lub Lekarsko-Stomatologicznego, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, mogą studiować bezpłatnie na obu tych kierunkach studiów, jeżeli spełniają łącznie warunki:
1) uzyskania takiej liczby punktów na egzaminie wstępnym, która umożliwiała im przyjęcie na oba wydziały w roku zdawania egzaminu wstępnego;
2) uzyskanie na podstawowym kierunku studiów z całego okresu poprzedzającego podjęcie studiów na drugim kierunku średniej ocen co najmniej 4.2 liczonej jak średnia ze studiów;
3) uzupełnienia różnic programowych.
2. Studenci studiów płatnych Wydziałów Lekarskiego lub Lekarsko-Stomatologicznego, którzy ukończyli pierwszy rok studiów, mogą studiować na obu tych kierunkach studiów tylko na zasadach pełnej odpłatności, pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.
3. Studenci kierunków magisterskich i licencjackich wszystkich wydziałów mogą studiować dodatkowo tylko jeden kierunek licencjacki lub magisterski (w tym kierunek lekarski lub lekarsko-stomatologiczny) po spełnieniu obowiązujących przy rekrutacji na ten kierunek wymagań, przede wszystkim dotyczących odpłatności i zdania egzaminu wstępnego.
4. Studiowanie na drugim kierunku możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody obu dziekanów: wydziału, na którym prowadzony jest kierunek podstawowy oraz wydziału drugiego kierunku studiów.
5. Kolegium dziekańskie do dnia 31 maja ustala liczbę studentów, którzy będą mogli być przyjęci na studia prowadzone jako drugi kierunek. W przypadku większej liczby kandydatów na określony kierunek o przyjęciu decyduje średnia ocen.
6. Wymienione powyżej zasady studiowania dotyczą także studentów ostatniego roku studiów, którzy rozpoczną studia na dodatkowym kierunku, po ukończeniu jednego z kierunków.”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki
Dziekanaty
Dział Spraw Studenckich