ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 59/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 26 października 2004 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Na podstawie art. 152a ust. 3. Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1
Powołuje się Odwoławczą Komisję Stypendialną (OSK )w składzie:
1) Prorektor ds. Dydaktyki - przewodniczący
2) Kierownik Działu Spraw Studenckich
3) Prodziekan ds. socjalnych Wydziału Lekarskiego
4) Prodziekan ds. studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
5) Prodziekan ds. studentów Wydziału Farmaceutycznego
6) Prodziekan ds. studentów Wydziału Zdrowia Publicznego
7) 7 przedstawicieli Samorządu Studentów

§ 2
Przedmiotem działalności OSK jest podejmowanie decyzji w zakresie przyznawania studentom:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie,
3) zapomogi,
ze środków przeznaczonych na pomoc materialną.

§ 3
1) W pracach OSK mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, pracownicy dziekanatów odpowiedzialni za prowadzenie pomocy materialnej studentów.
2) Decyzję w sprawach, o których mowa w ust.1 podejmuje przewodniczący OSK.

§ 4
Nadzór nad działalnością OSK sprawuje rektor.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika