ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 61/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 3 listopada 2004 r.

w sprawie wysokości przyznawanych świadczeń pomocy materialnej studentom Akademii Medycznej na rok akademicki 2004/2005

Na podstawie art. 152h ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004.152.1598) zarządza się, co następuje:

§ 1
I. STYPENDIUM SOCJALNE:
1. Studentami uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego są wszyscy studenci polscy, którzy złożyli w dziekanacie wniosek wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodu w swojej rodzinie, i których dochód netto na osobę wynosi do 569,00 PLN miesięcznie.
2. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres semestru.
3. W semestrze zimowym wysokość stypendium socjalnego wynosi:
a) przy dochodzie netto do 300 PLN 300,00 PLN miesięcznie
b) przy dochodzie netto od 301 PLN do 450 PLN 200,00 PLN miesięcznie
c) przy dochodzie netto od 451 PLN do 569 PLN 100,00 PLN miesięcznie
4. Stypendium socjalne podwyższone z tytułu inwalidztwa wynosi 150,00 PLN miesięcznie (warunkiem podwyższenia stypendium z tytułu inwalidztwa jest dołączenie do wniosku o przyznanie stypendium orzeczenia o niepełnosprawności).
5. Stypendium socjalne dla studentów studiów dziennych zamiejscowych podwyższone z tytułu zakwaterowania zależy od wysokości dochodu w rodzinie studenta i wynosi :
a) przy dochodzie netto 300 PLN na osobę 120,00 PLN miesięcznie,
b) przy dochodach od 301 do 450 PLN na osobę 100,00 PLN miesięcznie,
c) przy dochodach od 451 do 569 PLN na osobę 50,00 PLN miesięcznie
6. Podstawą otrzymania stypendium, o którym mowa w ust. 5 jest dostarczenie do Komisji Stypendialnej zarejestrowanej umowy najmu mieszkania lub zaświadczenia z Działu Spraw Studenckich o zakwaterowaniu.
7. Stypendium socjalne dla studentów I roku zostaje podwyższone o 50,00 PLN.

II. ZAPOMOGI:
1. Zapomogę przyznaje Komisja Stypendialna na wniosek studenta.
2. Maksymalna wysokość zapomogi wynosi:
a) zwykłej – 300,00 PLN,
b) specjalnej – 500,00 PLN.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r..
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.