Zarządzenie nr 62/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w statucie SPSK 1

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408 ze zm.), § 37 ust. 4 statutu Akademii Medycznej oraz uchwał Senatu Akademii Medycznej nr 95 z dnia 27 września 2004 r. i nr 103 z 27 października 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
W statucie SPSK 1 (j.t. zarządzenie nr 23/XIII R/2004 Rektora AM we Wrocławiu) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Siedzibą Szpitala jest: 50-369 Wrocław, ul. M. Curie-Skłodowskiej 58”,
b) w § 19 pkt A podpunkt 5 skreśla się podpunkt 3,
c) w § 19 pkt A skreśla się podpunkt 13,
d) w § 19 pkt A podpunkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii”,
e) załącznik nr 1 do statutu SPSK 1 „Schemat Organizacyjny Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu” otrzymuje brzmienie wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wg rozdzielnika