ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 64/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie zmian w „Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Akademii Medycznej we Wrocławiu”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.), uchwały Senatu z dnia 22 marca 2004 r. zarządza się co następuje:

§ 1
W „Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 38/XIII R/2001 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 10 września 2001 r.) wprowadza się następujące zmiany:
a) w § 2 po ust. 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
„3. Student ostatniego roku Wydziału Farmaceutycznego odbywający po obronie pracy magisterskiej 6-miesięczną obowiązkową praktykę w aptece, może ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej na okres trwania praktyki,
b) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje student, który zaliczył poprzedni rok akademicki ze średnią ocen, z egzaminów i zaliczeń zdawanych we wszystkich terminach, nie niższą niż 4.
2. W odniesieniu do studentów, o których mowa w § 2 ust. 3, podstawą naliczenia stypendium za wyniki w nauce jest średnia ocen za ostatni rok studiów. Do średniej ocen nie wlicza się ocen z pracy magisterskiej i obrony pracy magisterskiej.
3. W odniesieniu do studentów pierwszego roku uzupełniających studiów magister- skich podstawą naliczenia stypendium za wyniki w nauce jest średnia ocen za ostatni rok studiów licencjackich. Do średniej ocen nie wlicza się ocen z pracy licencjackiej i z egzaminu dyplomowego licencjackiego.
4. Średnią ocen uprawniającą studenta do otrzymywania stypendium za wyniki w nauce, jego wysokość oraz szczegółowe zasady naliczania stypendium ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Pomocy Materialnej.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2003 r., z wyjątkiem § 1 lit. a, który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 maja 2004 r.

Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
Sekretariat Rektora
Prorektor ds. Dydaktyki
Dziekanaty
Dział Spraw Studenckich
Samorząd Studencki